KVK BİLGİLENDİRME

Türkiye Satranç Federasyonu ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasındaki ana sponsorluk faaliyeti ve satranç malzemelerinin Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından tedarik edilerek gönderilmesi ve talebinizin karşılanmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi nedeniyle söz konusu iş akışı kapsamında;

Ad ve Soyad / Telefon Numarası / Posta ve Eposta Adresi gibi iletişim bilgileri toplanacak, işlenecek ve üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Talep sahibi sıfatıyla, talebinizin değerlendirilebilmesi, yapılacak değerlendirme sonucunda görev yaptığınız kuruma malzeme gönderimi yapılabilmesi, bu konudaki işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Türkiye Satranç Federasyonu ve/veya Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından işlenecek ve ayrıca otomatik yolla toplanacak, işlenecek ve aktarılabilecektir.

İlgili kişi sıfatıyla görev yaptığınız kurumunuza satranç malzemesi gönderilmesi talebiyle yaptığınız başvuru nedeniyle işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak talep sahibi sıfatıyla Türkiye Satranç Federasyonu’na veya Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye başvurarak kendinizle ilgili;

- kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- düzeltme talebi ya da silme veya yok etme talepleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.